BUSINESSROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000572407
Numer REGON: 362313589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-07-12
Sygnatura akt[RDF/158345/19/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESSROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA nr domu 1/3 kod pocztowy 02-019 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.07.2015 R., NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3907/20152015-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLESZCZ2015-08-24 do dziś
2. ImionaSYLWIA EWA2015-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁOTYCH2015-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSOWSKA KLESZCZ2015-08-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JOANNA2015-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.250,00 ZŁOTYCH2015-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLESZCZ2015-08-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.250,00 ZŁOTYCH2015-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2017 okres OD 22.07.2015 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.07.2015 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.07.2015 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiREP. A NR 4972/2018, NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 31.10.20182019-02-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2019-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKLESZCZ2019-02-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-26 do dziś
21. NazwiskoWĄSOWSKA KLESZCZ2019-02-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JOANNA2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-26 do dziś
31. NazwiskoKLESZCZ2019-02-26 do dziś
2. ImionaSYLWIA EWA2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościREP. A NR 4972/2018, NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 31.10.20182019-02-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów