EMSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000572144
Numer REGON: 362315157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-12-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/60490/21/340]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość BIELAWA2015-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELAWA ulica UL. OGRODY BIELAWY nr domu 31 kod pocztowy 05-520 poczta BIELAWA kraj POLSKA 2015-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2015R., NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.E.PLATER 20 LOK.8, 00-688 WARSZAWA, REP. A NR 2605/20152015-08-21 do dziś
218.11.2021 R., REP. A NR 17964/2021, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA PROWADZONA NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26B, ZMIANA PAR. 4 UST. 12021-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2015-08-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2015-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4500 ZŁOTYCH2015-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA2015-08-21 do dziś
2. ImionaWERONIKA MARIA2015-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH2015-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZAD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZADU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2015-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2015-08-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2015-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-21 do dziś
266 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-08-21 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-08-21 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-08-21 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-08-21 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-21 do dziś
751 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2021-12-07 do dziś
849 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2021-12-07 do dziś
977 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2021-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2017 okres OD 21.08.2015 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4data złożenia 14.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
5data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.08.2015 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.08.2015 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów