TANIE KWATERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000572095
Numer REGON: 362278338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-04-12
Sygnatura akt[RDF/594701/24/193]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIE KWATERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO nr domu 17B nr lokalu - kod pocztowy 30-128 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.08.2015 R.2015-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMITH & SCOTT INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1417940832015-08-20 do dziś
4. Numer KRS0000327174 2015-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH.2015-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2015-08-20 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2015-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-08-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2018 okres OD 20.08.2015 DO 31.12.20162018-06-29 do dziś
2data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
4data złożenia 20.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
5data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
6data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
7data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
8data złożenia 12.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.08.2015 DO 31.12.20162018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.08.2015 DO 31.12.20162018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów