EWAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000571741
Numer REGON: 362274949
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-07-18
Sygnatura akt[RDF/168584/19/52]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ALTANOWA nr domu 6 nr lokalu 30 kod pocztowy 20-819 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2017-11-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEWAMAR.PIOTRAWIN@GMAIL.COM2015-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.20152015-08-19 do dziś
220.10.2017 R., ZMIANA § 3.2017-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2015-08-19 do dziś
2. ImionaMARZENA EWA2015-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2015-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2015-08-19 do dziś
2. ImionaEWA PAULA2015-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2015-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2015-08-19 do dziś
2. ImionaMARZENA EWA2015-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2015-08-19 do dziś
2. ImionaEWA PAULA2015-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 ZAKWATEROWANIE2015-08-19 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-08-19 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-08-19 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-08-19 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-08-19 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-08-19 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-08-19 do dziś
885 EDUKACJA2015-08-19 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.12.2016 okres OD 17.08.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
2data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.08.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.08.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów