BUSINESS ADVISORS TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000571581
Numer REGON: 362291675
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[RDF/280002/21/8]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS ADVISORS TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 151 nr lokalu 16 kod pocztowy 02-555 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.2015, ASESOR NOTARIALNY JADWIGA ZIELIŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY SAMORZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 4370/20152015-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARUDZKA2015-08-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2015-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000 ZŁ2016-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2016-08-12 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2016-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000 ZŁ2016-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2016-08-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2016-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ2016-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2016-08-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2016-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2016-08-12 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2016-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARUDZKA2015-08-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2015-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-08-19 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-08-19 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-19 do dziś
474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-08-19 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-08-19 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-19 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-08-19 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-08-19 do dziś
958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2017 okres OD 19.08.2015 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
2data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
3data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
4data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
5data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.08.2015 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów