AQUA CUTTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000571557
Numer REGON: 362252563
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-02-27
Sygnatura akt[RDF/582443/24/942]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA CUTTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-08-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ZA CYTADELĄ nr domu 10 kod pocztowy 61-659 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.08.2015 R.2015-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2015-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2015-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550,00 ZŁ.2015-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2015-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2015-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-08-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-08-18 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-08-18 do dziś
325 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2015-08-18 do dziś
422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2015-08-18 do dziś
523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2015-08-18 do dziś
616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI, PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-08-18 do dziś
732 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2015-08-18 do dziś
833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-08-18 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.02.2024 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-02-27 do dziś
2data złożenia 27.02.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-02-27 do dziś
3data złożenia 27.02.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-02-27 do dziś
4data złożenia 27.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-02-27 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-02-27 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-02-27 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów