A. SCHULMAN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000571531
Numer REGON: 362246120
Numer NIP: 7792433792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-12-18
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/32620/23/422]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. SCHULMAN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WIERZBIĘCICE nr domu 1A nr lokalu BUDYNEK E kod pocztowy 61-569 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2023-11-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejISABEL.CASIMIRO@ASCHULMAN.COM2015-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.06.2015 R., REP. A NR 1613/2015, NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 47 LOK. 13, 01-401 WARSZAWA.2015-08-17 do dziś
217.09.2015 R. REP. A NR 17545/2015, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA, BARTOSZA MASTERNAKA S. C. WE WROCŁAWIU, RYNEK 7 ZMIENIONO: § 1, § 2, § 7.3, § 7.7, § 13.4, § 17.2, § 18 UMOWY SPÓŁKI. UCHYLONO: § 22-26 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-10-23 do dziś
321.08.2019 R., REP. A NR 1504/2019, JOANNA KLENTAK-SMYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA LEWCZUK, JOANNA KLENTAK-SMYK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. WILCZA 35/41 M.5, 00-678 WARSZAWA, ZMIENIONO § 19 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2019-08-29 do dziś
421.08.2019 R., REP. A NR 1504/2019, JOANNA KLENTAK-SMYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA LEWCZUK, JOANNA KLENTAK-SMYK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. WILCZA 35/41 M.5, 00-678 WARSZAWA, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ2015-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2015-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2015-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻALSKI2019-07-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINGNAU SCHNEIDER2015-10-23 do dziś
2. ImionaHEINRICH2015-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2015-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-08-17 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-17 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-17 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-08-17 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-08-17 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-17 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-08-17 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-17 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2017 okres OD 17.08.2015 DO 31.08.20152017-12-01 do dziś
2data złożenia 29.09.2017 okres OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-12-01 do dziś
3data złożenia 01.02.2018 okres OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-02-27 do dziś
4data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-05-30 do dziś
5data złożenia 28.02.2020 okres OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-02-28 do dziś
6data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.09.2019 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
7data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
8data złożenia 25.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.08.2015 DO 31.08.20152017-12-01 do dziś
2OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-12-01 do dziś
3OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-02-27 do dziś
4OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-05-30 do dziś
5OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-02-28 do dziś
6OD 01.09.2019 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.08.2015 DO 31.08.20152017-12-01 do dziś
2OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-12-01 do dziś
3OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-02-27 do dziś
4OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-05-30 do dziś
5OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-02-28 do dziś
6OD 01.09.2019 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów