„GSM BARANOWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-10 godz. 09:35:20
Numer KRS: 0000571509
Numer REGON: 362251782
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-11-04
Sygnatura akt[RDF/456765/22/314]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSM BARANOWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu 62/12 nr lokalu 2 kod pocztowy 53-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.06.2015 R., REP. A NR 4831/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2015-08-18 do dziś
213.05.2022R., NOTARIUSZ ANNA PALLUTH, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEŹMIEROWIE, REP. A NR 445/2022 ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.2022-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHOLSKI2015-08-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2015-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-08-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-08-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2015-08-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego18.500 ZŁ2015-08-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2015-08-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-08-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHOLSKI2015-08-18 do dziś
2. ImionaBARTOSZ LESZEK2015-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-08-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-08-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-08-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2015-08-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego18.500 ZŁ2015-08-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2015-08-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-08-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSM BARANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3616724352015-08-18 do dziś
4. Numer KRS0000561322 2015-08-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZE SĄ UPOWAŻNIENI DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI.2015-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSM BARANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3616724352015-08-18 do dziś
4. Numer KRS0000561322 2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-18 do dziś
247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-08-18 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-08-18 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-08-18 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-18 do dziś
647 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-18 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-08-18 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-09 do dziś
3data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-17 do dziś
4data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-17 do dziś
5data złożenia 02.08.2021 okres OD 18.08.2015 DO 31.12.20152021-08-02 do dziś
6data złożenia 27.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-10-27 do dziś
7data złożenia 04.11.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-17 do dziś
5OD 18.08.2015 DO 31.12.20152021-08-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-10-27 do dziś
7OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-11-04 do dziś
4OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów