TANIA DRUKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000571293
Numer REGON: 362264916
Numer NIP: 9482604303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-06-04
Sygnatura akt[RDF/609189/24/253]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIA DRUKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2015-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. JULIANA TUWIMA nr domu 8 nr lokalu 1 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2015-08-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TANIADRUKARNIA.EU2015-08-13 do dziś
4. Adres strony internetowejTANIADRUKARNIA.EU2015-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2015 R.2015-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2015-08-13 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2015-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH2015-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2015-08-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH2015-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2015-08-13 do dziś
2. ImionaBARBARA ELŻBIETA2015-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2015-08-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-08-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-08-13 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-13 do dziś
318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-08-13 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-13 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2015-08-13 do dziś
618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-08-13 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-08-13 do dziś
847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-13 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2016 okres OD 12.08.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3data złożenia 16.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-16 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 09.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
6data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
7data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
8data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
9data złożenia 04.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.08.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.08.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów