ASTBURY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000571283
Numer REGON: 362236618
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-09-16
Sygnatura akt[RDF/239939/20/506]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTBURY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 37 nr lokalu 58 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ASTBURY-CAPITAL.COM2015-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.2015 NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIAKOWSKA, ANNA SZCZEPAŃSKA WARSZAWA, REP. 5565/20152015-08-17 do dziś
209.10.2019 R., REP. A NR 9575/2019, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA DZIERBA, ZMIANA PAR. 8 UST. 1 I PAR. 3 UST. 1, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.2019-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELEWICZ2017-01-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2017-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELEWICZ2017-01-19 do dziś
2. ImionaKAROLINA2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ2017-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2016-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2015-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELEWICZ2019-11-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-17 do dziś
264 91 LEASING FINANSOWY2015-08-17 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-08-17 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-08-17 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-08-17 do dziś
682 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2015-08-17 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2017 okres OD 18.08.2015 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
2data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.08.2015 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.08.2015 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów