BONDTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000571269
Numer REGON: 362342332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-04-02
Sygnatura akt[RDF/374646/22/590]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONDTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KORSZE miejscowość KORSZE2017-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KORSZE ulica UL. ZIELONA nr domu 8 kod pocztowy 11-430 poczta KORSZE kraj POLSKA 2017-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.2015R. REPERTORIUM A NR 4084/2015, NOTARIUSZ ANNA SOSNOWSKA-NURCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W MRĄGOWIE2015-08-27 do dziś
229.09.2016 R., NOT. MIROSŁAW PRACZ, KN W KOSZALINIE, REP. „A” NR 6562/16, ZMIANA §3 I §6 UMOWY SPÓŁKI2017-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDAR2018-09-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDAR2018-09-28 do dziś
2. ImionaIWONA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2015-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDAR2018-09-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBONDAR2015-08-27 do dziś
2. ImionaIWONA2015-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-08-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-08-27 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-08-27 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-08-27 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-08-27 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-08-27 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-08-27 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-08-27 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-08-27 do dziś
966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.12.2016 okres OD 27.08.2015 DO 31.12.20152017-01-18 do dziś
2data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-17 do dziś
3data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
5data złożenia 02.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-02 do dziś
6data złożenia 02.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-02 do dziś
7data złożenia 02.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.08.2015 DO 31.12.20152017-01-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.08.2015 DO 31.12.20152017-01-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów