GRAFOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000570959
Numer REGON: 362273909
Numer NIP: 5272742793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-04-07
Sygnatura akt[RDF/375494/22/719]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRAFOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ANNOPOL nr domu 4A kod pocztowy 03-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KANIA, KANCELATRIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1109/20152015-08-17 do dziś
206.11.2015R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KANIA, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK. 7, 00-634 WARSZAWA, REP. A NR 3458/2015, ZMIENIONO §2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2016-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAFOTRONIC AB2016-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 440 000 PLN2017-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego440000,00 ZŁ2017-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBIK2016-02-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUNDQVIST2016-02-11 do dziś
2. ImionaHAKAN2016-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALMQVIST2016-02-11 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN MATTIAS2016-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-02-11 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-02-11 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-02-11 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-02-11 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-02-11 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-02-11 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2016-02-11 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-02-11 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2016 okres OD 17.04.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
2data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
4data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
5data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
6data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
7data złożenia 07.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.04.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.04.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów