4MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000570901
Numer REGON: 362254935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/445867/22/544]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa4MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LEGIONOWA nr domu 31A kod pocztowy 01-343 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.08.20152015-08-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 03.03.2021R., REP. A NR 1451/2021, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2021-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYSENKO2021-05-26 do dziś
2. ImionaMYKOLA2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 Z.2021-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOVINSKYI2021-05-26 do dziś
2. ImionaMAKSYM2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ.2021-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYEMELYANENKO2021-05-26 do dziś
2. ImionaOLEKSIY2021-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLYSENKO2021-05-26 do dziś
2. ImionaMYKOLA2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-05-26 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-05-26 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-05-26 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2021-05-26 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-26 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2021-05-26 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-05-26 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2016 okres OD 10.08.2015 DO 31.12.20152017-01-25 do dziś
2data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
3data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
4data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
5data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.08.2015 DO 31.12.20152017-01-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.08.2015 DO 31.12.20152017-01-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów