TANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000570829
Numer REGON: 362227677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/8796/24/584]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 12 nr lokalu CLUSTER kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2024-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.07.2015 R., NOTARIUSZ MAGDALENA MISZALSKA-ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, REP. A NR 1592/20152015-08-12 do dziś
230.11.2017, REPERTORIUM A NR 4669/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA MISZALSKA-ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH UL. RYNEK 20 - ZMIENIONO § 7 UST. 1; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-01-19 do dziś
305.11.2019 R. - NOT. MAGDALENA MISZALSKA-ZAPAŁA, KANC. NOT. W NIEPOŁOMICACH, RYNEK 20, REP. A NR 6129/2019 - ZMIANA: § 7 UST. 12020-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKUTNIK2015-08-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANTONI2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ2018-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHMAN2015-08-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DAMIAN2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ2018-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2018-01-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8100,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 75.000 ZŁ UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 75.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKUTNIK2015-08-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANTONI2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-12 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-12 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2017 okres OD 20.07.2015 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
2data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-20 do dziś
6data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.07.2015 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.07.2015 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów