ARTISTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000570346
Numer REGON: 362189468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-09-28
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/12632/18/545]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTISTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina DĄBRÓWNO miejscowość OSIEKOWO2016-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość OSIEKOWO nr domu 1 kod pocztowy 14-210 poczta DĄBRÓWNO kraj POLSKA 2016-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.08.20152015-08-06 do dziś
222.08.2016 R., REP.A NR 1374/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA SMRECZEK, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA SMRECZEK, UL. KAWEK 2/2, 40-534 KATOWICE NZW ARTISTEC SP Z O.O. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 06.08.2015 R. POPRZEZ UCHYLENIE CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA.2016-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIAŁKOWSKA2018-09-28 do dziś
2. ImionaLIDIA ANIELA2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,- ZŁ2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIGIELSKI2018-09-28 do dziś
2. ImionaANTONI JAN2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,- ZŁ2018-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-06 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2015-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIGIELSKI2018-09-28 do dziś
2. ImionaANTONI JAN2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoAMBICKI2016-10-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-10-20 do dziś
21. NazwiskoPACZKOWSKI2016-10-20 do dziś
2. ImionaROBERT2016-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-10-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2016-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2016-10-20 do dziś
209 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2016-10-20 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-10-20 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-10-20 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2016-10-20 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-10-20 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-10-20 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-10-20 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów