BUD-TRANS-COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000570271
Numer REGON: 361901338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-09-03
Sygnatura akt[RDF/327179/21/169]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-TRANS-COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICKI gmina KROTOSZYCE miejscowość KROTOSZYCE2015-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KROTOSZYCE ulica UL. PIASTOWSKA nr domu 76 kod pocztowy 59-223 poczta KROTOSZYCE kraj POLSKA 2015-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2015R.NOTARIUSZ ELŻBIETA ANNA WILOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHOJNOWIE,UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 3. REP.A NR 3205/20152015-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNIK2015-08-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNIK2015-08-10 do dziś
2. ImionaKAMIL MAREK2015-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ(PIĘĆ TYSIĘCY UDZIAŁÓW)2015-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2015-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BEZ WSPÓLNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA.2015-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNIK2015-08-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNIK2015-08-10 do dziś
2. ImionaKAMIL MAREK2015-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMŁYNIK2015-08-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA TERESA2015-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-08-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-08-10 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-08-10 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-08-10 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-08-10 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-08-10 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-10 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-08-10 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-08-10 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.08.2015 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
2data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
3data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-04 do dziś
4data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
5data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2015 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2015 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów