DOBRY ROLNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000570202
Numer REGON: 361946973
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-01-04
Sygnatura akt[RDF/274025/21/735]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361946973 NIP 78317290842015-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY ROLNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO nr domu 53 nr lokalu 3 kod pocztowy 61-734 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2015 R., NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. JEDNOŚCI 9, REP. A NR 1257/20152015-08-06 do dziś
207.09.2016 R., REP. A NR 8.019/2016, NOTARIUSZ MAREK GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 19/3 ZMIENIONO §16 UST.2 DODANO §16 UST.2A, §16 UST.2B2016-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSYCKI2019-08-06 do dziś
2. ImionaJERZY CEZARY2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5500,00 ZŁ2017-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU2016-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSYCKI2019-08-06 do dziś
2. ImionaJERZY CEZARY2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2015-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2015-08-06 do dziś
201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2015-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2016 okres OD 17.04.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
3data złożenia 30.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-30 do dziś
4data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
5data złożenia 04.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.04.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.04.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów