BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000570034
Numer REGON: 362180160
Numer NIP: 6192023594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[RDF/385790/22/713]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA2015-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina BRALIN miejscowość GOLA2017-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLA nr domu 25A kod pocztowy 63-640 poczta BRALIN kraj POLSKA 2017-03-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSKLEP@BOTLAND.COM.PL2015-08-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOTLAND.COM.PL2015-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.08.2015R.2015-08-05 do dziś
221.02.2017R. - ZMIENIONO: §32017-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERKACZ2015-08-05 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2015-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-08-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERKACZ2015-08-05 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2015-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-08-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-08-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-08-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŃKA2015-08-05 do dziś
2. ImionaSZYMON2015-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-08-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERKACZ2015-08-05 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2015-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERKACZ2015-08-05 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2015-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŃKA2015-08-05 do dziś
2. ImionaSZYMON2015-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOŁK2020-08-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MARCIN2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ZE WSPÓLNIKIEM2020-08-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-08-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-08-05 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-08-05 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-08-05 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-08-05 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-05 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-08-05 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-05 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-08-05 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
6data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
7data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów