MANTONI SPÓŁKA EUROPEJSKA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000569970
Numer REGON: 362232595
Numer NIP: 5223035423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-02-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/7994/22/907]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA EUROPEJSKA2015-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMANTONI SPÓŁKA EUROPEJSKA2021-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIGDAŁOWA nr domu 89 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MANTONI.EU2021-05-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MANTONI.EU2021-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie i statucie
1. Informacja o zawarciu umowy spółki, sporządzeniu statutu spółki lub zmianach statutu107.07.2015, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. JANA PAWŁA II 9 LOK. 5, 05-500 PIASECZNO, REP. A NR 3879/20152015-08-10 do dziś
207.01.2021 R., REP. A NR 260/2021, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA CAŁEGO STATUTU OD § 1 DO § 332021-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-10 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ2015-08-10 do dziś
3. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-08-10 do dziś
4. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 EUR2015-08-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 EUR2015-08-10 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego120000,00 EUR2015-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-08-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1200002015-08-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-08-10 do dziś
Rubryka 10
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-08-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WSZYSCY JEGO CZŁONKOWIE SĄ OBOWIĄZANI I UPRAWNIENI DO WSPÓLNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2021-02-22 do dziś
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2020-12-09 do dziś
Podrubryka 2
Dane dyrektorów wykonawczych nie bedących członkami rady administrującej
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład zarządu lub rady administrującej
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNISZEWSKA PLEWAKO2021-02-22 do dziś
2. ImionaLUCYNA2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
5. FunkcjaPREZES ZARZĄDU2021-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAUNT2020-12-09 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN GUY2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
5. FunkcjaPREZES ZARZĄDU2020-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPLEWAKO2021-02-22 do dziś
2. ImionaMARIAN ANTONI2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-22 do dziś
21. NazwiskoPLEWAKO2021-02-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-22 do dziś
31. NazwiskoZABOVLIAJEVA2021-02-22 do dziś
2. ImionaEMILIA2021-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2021-02-22 do dziś
214 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2021-02-22 do dziś
314 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2021-02-22 do dziś
414 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2021-02-22 do dziś
514 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2021-02-22 do dziś
614 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2021-02-22 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-02-22 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-22 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2017 okres OD 07.07.2015 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 03.12.20192020-08-24 do dziś
5data złożenia 24.08.2020 okres OD 04.12.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
6data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 07.07.2015 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.07.2015 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 03.12.20192020-08-24 do dziś
5OD 04.12.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 07.07.2015 DO 31.12.20162018-09-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 03.12.20192020-08-24 do dziś
5OD 04.12.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. TbdUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 4 GRUDNIA 2019 ROKU, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 21626/2019. , 07.12.20192019-12-30 do dziś
2. TbdUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 19.11.2020 R., NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 21179/2020, 19.11.20202020-12-09 do dziś
3. TbdLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2019-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. TbdGAUNT2019-12-30 do dziś
2. TbdCHRISTIAN GUY2019-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o zmianie siedziby spółki
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów