ENERGIA LUCINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000569872
Numer REGON: 362195084
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-11-04
Sygnatura akt[RDF/268897/20/810]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA LUCINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. RYBAKI nr domu 6B nr lokalu 7 kod pocztowy 61-883 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2015 R., NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 25/1, REP. A NR 3336/2015 20.07.2015 R., NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 25/1, REP. A NR 3978/2015 - ZMIENIONO § 12 UST.22015-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINIARSKA MISIAREK2015-08-07 do dziś
2. ImionaLIDIA ANNA2015-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2015-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINIARSKA MISIAREK2015-08-07 do dziś
2. ImionaLIDIA ANNA2015-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-07 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-07 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-07 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-19 do dziś
4data złożenia 16.07.2018 okres OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-20 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-21 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-21 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
14data złożenia 04.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-19 do dziś
4OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-19 do dziś
4OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 07.08.2015 DO 31.12.20152018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów