INVEST PV 38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000569871
Numer REGON: 362201749
Numer NIP: 7831729612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-06-17
Sygnatura akt[RDF/390303/22/914]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINVEST PV 38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2021-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO nr domu 1A kod pocztowy 40-202 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2015 R., NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 25/1, REP. A NR 3328/2015 20.07.2015 R., NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 25/1, REP. A NR 3972/2015 - ZMIENIONO § 12 UST.22015-08-07 do dziś
213.02.2019 R., REP. A NR 805/2019, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA RYCHTER, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO NR 15, BEŁCHATÓW, ZMIANA § 2 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2019-08-29 do dziś
324.10.2019 R, NOTARIUSZ AGNIESZKA GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 15611/2019, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWIE SPÓŁKI2019-11-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2021 R., REP. A NR 3406/2021, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI PRZEZ PRZYJĘCIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA2021-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROJEKT SOLARTECHNIK FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2022-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ2022-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUSZCZEW2021-02-18 do dziś
2. ImionaROMAN2021-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCJANIK2019-11-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-11-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-07 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-07 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2019-11-25 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-11-25 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-11-25 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-11-25 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2019-11-25 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-11-25 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-23 do dziś
2data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-23 do dziś
3data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4data złożenia 16.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-16 do dziś
5data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
6data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
7data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów