DOLNOŚLĄSKI INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000569860
Numer REGON: 362293668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-09-26
Sygnatura akt[RDF/243808/20/240]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2015-08-20 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKI INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH2015-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. WIĄZOWA nr domu 14 kod pocztowy 53-127 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.07.2015R., NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY ALEI KASZTANOWEJ NR 3, REP. A NR 1524/20152015-08-20 do dziś
216.01.2016 R., ZMIENIONO: § 7 PKT: 6,8,9, § 11 UST. 2, § 13 UST.: 2,3, § 16 UST. 4, § 17 UST. 2; DODANO: PKT 10 W § 7, PKT 9 W § 12.2016-06-30 do dziś
3UCHWAŁA RADY FUNDACJI DOLNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW ENERGETYCZNYCH NR 2/05/2016 Z DNIA 25.05.2016 R., ZMIANA DOTYCZY § 3 UST. 2 STATUTU.2018-08-29 do dziś
404.01.2019 R. NADANO NOWE BRZMIENIE § 17 UST. 2 STATUTU.2019-06-14 do dziś
530.04.2020R. ZMIANA §7 PKT 2 STATUTU.2020-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ENERGII2018-08-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, W PRZYPADKU UMÓW RODZĄCYCH ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST ZGODA RADY FUNDACJI.2019-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2019-06-14 do dziś
2. ImionaDAWID BOHDAN2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2018-08-29 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ PRZEMYSŁAW2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENKIEWICZ2015-08-20 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMUALD2015-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-30 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2019-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2015-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOMUDEK2020-06-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAMZA2019-06-14 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ROMAN2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEJ2018-08-29 do dziś
2. ImionaROBERT ZBIGNIEW2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOMSKI2015-08-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ALEKSANDER2015-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHNATIO2015-08-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MIKOŁAJ2015-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWŁODARSKA2019-06-14 do dziś
2. ImionaBEATA2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-06-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-20 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-08-20 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-08-20 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-08-20 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-08-20 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-08-20 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2016 okres OD 20.08.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
2data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-05 do dziś
3data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
4data złożenia 18.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-18 do dziś
5data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.08.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiFUNDACJA BĘDZIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKĄ, NAUKOWĄ, BADAWCZĄ, OŚWIATOWĄ ORAZ GOSPODARCZĄ MAJĄCĄ NA CELU: 1. ROZWÓJ POLSKIEJ ENERGETYKI, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ KSZTAŁTOWANIE EFEKTYWNEJ POLITYKI PALIWOWEJ POLSKI, 2. ROZWÓJ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ INNOWACYJNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, 3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY POLSKI, 4. ZAPEWNIENIE MERYTORYCZNEGO WSPARCIA POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW I EURODEPUTOWANYCH, PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW, PARTII POLITYCZNYCH, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I INSTYTUCJI PUBLICZNO-PRAWNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W USTĘPACH POPRZEDZAJĄCYCH, 5. PRZYGOTOWYWANIE ANALIZ, OPINII I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH, EKONOMICZNYCH, PRAWNYCH, GEOPOLITYCZNYCH I TECHNICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W USTĘPACH POPRZEDZAJĄCYCH. SZCZEGÓŁOWE ROZWINIĘCIE CELÓW OKREŚLONYCH W UST. 1-5 PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁO W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEGO STATUTU, KTÓRY STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO STATUTU.2015-08-20 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów