STROBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000569843
Numer REGON: 362274375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-05-20
Sygnatura akt[RDF/201460/20/304]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTROBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZIELONKA miejscowość ZIELONKA2019-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONKA ulica UL. BANKOWA nr domu 22 kod pocztowy 05-220 poczta ZIELONKA kraj POLSKA 2019-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.2015, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK. 12, 00-116 WARSZAWA, REP. A NR 4004/2015.2015-08-17 do dziś
213.12.2018 R., REP. A NR 11250/2018, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. ŻELAZNEJ NR 41 LOK. 8, ZMIANA: §1, §3, §9, §23 UST. 2 PKT 22019-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEDIS SG POLEN GMBH2017-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-17 do dziś
210 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2015-08-17 do dziś
349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2015-08-17 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-17 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-08-17 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-08-17 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-08-17 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-08-17 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2017 okres OD 07.07.2015 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 13.12.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.07.2015 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
3OD 13.12.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.07.2015 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
3OD 13.12.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.12.2018 R., REP. A NR 11250/2018, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻELAZNA 41 LOK. 8, 00-836, 13.12.20182019-03-27 do dziś
LINDENBERGER2019-03-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘCEJ LIKWIDATORÓW - DWÓCH LIKWIDATORÓW DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE2019-03-27 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiSTEFAN2019-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.12.2018 R., REP. A NR 11250/2018, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻELAZNA 41 LOK. 8, 00-836, 13.12.20182019-03-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów