TREPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000569796
Numer REGON: 362210441
Numer NIP: 8992771293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5523/22/713]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTREPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2021-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica UL. WOKULSKIEGO nr domu 1A nr lokalu 4 kod pocztowy 05-804 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2021-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2015 R., NOTARIUSZ KONRAD SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19; REP. A NR 17711/20152015-08-04 do dziś
212.10.2016 R, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ- WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 11671/2016, ZMIANA: § 72016-11-17 do dziś
304.01.2017 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 42/2017 ZMIANA: §1, §2 UST. 1, §4 UST.12017-03-08 do dziś
427.06.2019 R., REP. A NR 4409/2019, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 1, § 5, § 6.2019-07-10 do dziś
528.07.2020 R., REP. A NR 5034/2020, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA : § 2 UST.1, § 5 UST.3, § 19 UMOWY SPÓŁKI.2020-09-09 do dziś
603-02-2021 ROKU, REP.A 1035/2021, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA CELEGRAT EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL.MARII KONOPNICKIEJ 5 LOKAL 10, 00-91 WARSZAWA. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §2 UST. 12021-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELEVION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3894722172022-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000911624 2022-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH2022-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUPNIEWSKI2022-02-28 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2022-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-03-08 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-03-08 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-03-08 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-03-08 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-03-08 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-08 do dziś
777 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-03-08 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-03-08 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2017 okres OD 21.07.2015 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
2data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
3data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
4data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
5data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.07.2015 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.07.2015 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów