LAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000569756
Numer REGON: 362230892
Numer NIP: 7010500423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/40466/23/775]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DŁUGA nr domu 29 kod pocztowy 00-238 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1NOTARIUSZ EDYTA MIĘDZYBORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 22.07.2015 R., REP. A NR 1296/20152015-08-07 do dziś
220.12.2019R., REP. A NR 8499/2019, NOTARIUSZ ANETA SLEZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4 UST. 1,2020-02-06 do dziś
321.06.2023 R., REP. A NR 1094/2023, NOTARIUSZ GŁOGOWSKA AGNIESZKA WARSZAWA, ZMIANA: § 4 UST. 1,2023-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMULSKA2015-08-07 do dziś
2. ImionaHANNA MONIKA2015-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2015-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMULSKI2020-02-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ARTUR2020-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO CZTERECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2015-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMULSKI2020-02-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ARTUR2020-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2023-07-21 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-07-21 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-07-21 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2023-07-21 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2023-07-21 do dziś
659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2023-07-21 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2023-07-21 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-07-21 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2023-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2023 okres OD 22.07.2015 DO 31.12.20162023-06-20 do dziś
2data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-06-20 do dziś
3data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-06-20 do dziś
4data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-20 do dziś
5data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-20 do dziś
6data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-20 do dziś
7data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.07.2015 DO 31.12.20162023-06-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-06-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-06-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-20 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów