INTECOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000569724
Numer REGON: 362249957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-09-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/66950/17/4]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁOSKA nr domu 9 kod pocztowy 02-583 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2015 R., NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1841/2015.2015-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0156900132015-08-12 do dziś
4. Numer KRS0000199402 2015-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2015-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRIO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1473482782016-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000517486 2016-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500 ZŁ2016-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRED SPICE B.V.2016-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 750 ZŁ2016-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALEK-SOETENS HOLDING B.V.2016-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 750 ZŁ2016-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport18800,00 ZŁ2015-08-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-12 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-08-12 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-08-12 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-12 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-08-12 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-08-12 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-08-12 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-08-12 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2016 okres OD 29.04.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.04.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.04.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.08.2017 AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.08.2017, REP. A NR 1208/2017, NOTARIUSZ JACEK KUKULSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-09-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2017-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLEWANDOWSKI2017-09-14 do dziś
2. ImionaJAKUB ANDRZEJ2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności01.08.2017 AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.08.2017, REP. A NR 1208/2017, NOTARIUSZ JACEK KUKULSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-09-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów