ARTKOMIKS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000569592
Numer REGON: 362197210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-07-27
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11703/20/990]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTKOMIKS. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość GŁOGÓW2015-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGÓW ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 7 nr lokalu 63 kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW kraj POLSKA 2015-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.2015,NOTARUSZ SŁAWOMIR OGONEK,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II 61/132,REP.A NR 2861/20152015-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERSKI2015-08-03 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2015-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.900,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) ZŁOTYCH)2020-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIŃSKI2020-07-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.100,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)2020-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 ZŁ2015-08-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWA,W TEN SPOSÓB,ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2015-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERSKI2015-08-03 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2015-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄU2015-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-08-03 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-03 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-03 do dziś
447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-03 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-08-03 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-08-03 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-08-03 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-08-03 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2017 okres OD 03.08.2015 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 05.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.08.2015 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.08.2015 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów