CUPRUM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000569422
Numer REGON: 362181202
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/385151/22/605]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPRUM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2015-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIN ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2015-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2015R. NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM „A” NUMER 6085/2015- UMOWA SPÓŁKI.2015-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁCZAŃSKI2015-07-31 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2018-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PRZY CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO 50.000 ZŁ (WŁĄCZNIE), JAK RÓWNIEŻ GDY CZYNNOŚCI NIE DOTYCZĄ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) PRZY CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2015-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁCZAŃSKI2015-07-31 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-07-31 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-07-31 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-07-31 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-31 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-07-31 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-07-31 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2016 okres OD 17.07.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
3data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.07.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.07.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów