INTEGRA KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TECHNIKA LOTNISKOWA I KOMUNALNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000568460
Numer REGON: 362096092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-12-04
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/24974/18/83]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TECHNIKA LOTNISKOWA I KOMUNALNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2015-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. HUTNICZA nr domu 20 kod pocztowy 81-061 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2015-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 31 MARCA 2015 ZAWARTA PRZED NIOTARIUSZEM W SOPOCIE KATARYZNĄ GILARSKĄ, ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 658 LOK.6, 81-854 SOPOT, REPERTORIUM A NR 1219/20152015-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2015-07-24 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TOMASZ2015-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-07-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2015-07-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2015-07-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2015-07-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-07-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2015-07-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAROSŁAW2015-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-07-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2015-07-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2015-07-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2015-07-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-07-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„INTEGRA KAMIŃSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2215925642015-07-24 do dziś
4. Numer KRS0000406854 2015-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST INTEGRA KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA2015-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„INTEGRA KAMIŃSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2215925642015-07-24 do dziś
4. Numer KRS0000406854 2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAMIŃSKI2018-12-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAROSŁAW2018-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-12-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-07-24 do dziś
229 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-24 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-07-24 do dziś
427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-07-24 do dziś
528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-24 do dziś
630 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2015-07-24 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-24 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-07-24 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2016 okres OD 24.07.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
3data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów