ENERCOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000568042
Numer REGON: 362096086
Numer NIP: 7822588595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249809/20/4]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERCOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. POKRZYWNO nr domu 4A kod pocztowy 61-315 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM LIDIĄ MIKOŁAJEWSKĄ-BOMBA W SIEDZIBIE JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W SWARZĘDZU UL. TYSIĄCLECIA 1/3, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1897/20152015-07-27 do dziś
224.05.2019 R., REP. A NR 3004/2019, NOTARIUSZ ALINA ŁAZOWY, KANCELARIA NOTARIALNA UL. NOSKOWSKIEGO 22, 61-705 POZNAŃ, ZMIANY: § 17 UST. 2, 3, § 18 PKT 1, § 21, DODANO PKT 42 I 43 W § 52019-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘTLEWSKI2015-07-27 do dziś
2. ImionaGABRIEL KRZYSZTOF2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2015-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRY2015-07-27 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTOSZ2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2015-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWORNOWSKI2015-07-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2015-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2015-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘTLEWSKI2015-07-27 do dziś
2. ImionaGABRIEL KRZYSZTOF2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRY2015-07-27 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTOSZ2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWORNOWSKI2015-07-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2015-07-27 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-07-27 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-07-27 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-07-27 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-07-27 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-07-27 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-07-27 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-07-27 do dziś
980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 27.07.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.07.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.07.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów