ARTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000567975
Numer REGON: 362056715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-12-16
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/18479/21/840]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RAKOWICKA nr domu 10B nr lokalu 4 kod pocztowy 31-511 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.06.2015R., NOTARIUSZ RADOSŁAW WIŚNIOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ RADOSŁAW WIŚNIOWSKI 35-045 RZESZÓW UL. HETMAŃSKA 1, REP. A NR 2273/2015.2015-07-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.09.2021R., NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA MEYSZTOWICZ W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 1719/2021 - ZMIANA PAR. 32021-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHEPPENTAL2015-07-21 do dziś
2. ImionaMARYNA2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHEPPENTAL2015-07-21 do dziś
2. ImionaIGOR2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2015-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA2015-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHEPPENTAL2015-07-21 do dziś
2. ImionaIGOR2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHEPPENTAL2015-07-21 do dziś
2. ImionaMARYNA2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-07-21 do dziś
247 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-21 do dziś
349 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-07-21 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-05 do dziś
2data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
3data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-01 do dziś
4data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-01 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów