TALLMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000567907
Numer REGON: 362113672
Numer NIP: 5252624760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-04-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/23287/24/818]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALLMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1- 27 MAJA 2015 R., - NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 12, 00-116 WARSZAWA, - REPERTORIUM A NR 2892/2015.2015-07-23 do dziś
223.09.2022R., REP. A NR 5793/2022, NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA, JOANNA NOWACZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA UL. FILTROWA 73 LOK.9, 02-055 WARSZAWA, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.2022-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1474615372015-07-23 do dziś
4. Numer KRS0000526278 2015-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2015-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego36700,00 ZŁ2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANDS2024-04-17 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2024-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-04-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMMERMANN2015-07-23 do dziś
2. ImionaHENRYK JERZY BENEDYKT2015-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-07-23 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-07-23 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-07-23 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-07-23 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-07-23 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-07-23 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-07-23 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-07-23 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.02.2016 okres OD 27.05.2015 DO 31.12.20152016-02-24 do dziś
2data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3data złożenia 05.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
4data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
6data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
7data złożenia 09.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
8data złożenia 22.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.05.2015 DO 31.12.20152016-02-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.05.2015 DO 31.12.20152016-02-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2022-11-14 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE PRZEWIDZIANYM W ART. 492 § 1 PKT 1 KSH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK NA SPÓŁKĘ TALLMAN SP. Z O.O., 23.09.2022R., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW2022-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów