WILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000567454
Numer REGON: 362049000
Numer NIP: 8952048685
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/495059/23/479]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. RAKOWA nr domu 48-50 kod pocztowy 51-421 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-07-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTUDIO@WILCZYNSKY.PL2015-07-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.WILCZYNSKI.PL2015-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuWILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NOWEJ RUDZIE2021-08-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA2021-08-25 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWA RUDA ulica UL. ŚWIDNICKA nr domu 85 kod pocztowy 57-401 poczta NOWA RUDA kraj POLSKA 2021-08-25 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2015.R.NOTARIUSZ MARCIN ORLEWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.ŚWIEBODZKA 2A/4, REP.A NR 1529/20152015-07-16 do dziś
205.07.2017R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA NR 26/1, REP.A NR 5366/2017; ZMIENIONO: §4, §13 UST. 1, §13 UST. 2, §14 UST. 2, §14 UST. 6; USUNIĘTO: §14 UST. 3 I 4.2017-09-27 do dziś
302.07.2018R., NOTARIUSZ MARCIN TUTKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA DŁUGOSZA NR 48-60, BUD. E, REP. A NR 1684/2018; UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2018-09-05 do dziś
416.11.2018R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA NR 26/1, REP. A NR 9033/2018; ZMIANA §7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-27 do dziś
512.04.2019R., NOTARIUSZ MARCIN TUTKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA DŁUGOSZA NR 48-60, BUD. E, REP. A NR 1920/2019; ZMIENIONO §5 UST. 2 ORAZ §15 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2015-07-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2450 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.500,00 (STO DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego130250,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-07-16 do dziś
245 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-16 do dziś
345 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-16 do dziś
447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-07-16 do dziś
546 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-07-16 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-07-16 do dziś
785 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2015-07-16 do dziś
877 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-16 do dziś
973 1 REKLAMA2019-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 02.07.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
2data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-19 do dziś
6data złożenia 24.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-24 do dziś
7data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
8data złożenia 06.06.2023 okres OD 30.11.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
9data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 29.11.20222023-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.07.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
8OD 30.11.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.11.2022 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE; REP. A NR 8729/2022 ,2023-01-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W OKRESIE LIKWIDACJI UPRAWNIONY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2023-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWILCZYŃSKI2023-01-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.11.2022 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE; REP. A NR 8729/2022 ,2023-01-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-03-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU MT PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z JEDNOCZESNYCM PODWYŻSZENIEM KAPITŁAU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZJMUJĄCEJ- 16.11.2018R. NADZWYCZALJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2019-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów