BONARKA RESTAURACJA BRONOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000567239
Numer REGON: 362053384
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[RDF/368436/22/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONARKA RESTAURACJA BRONOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GEN. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 30-644 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.07.2015 R. NOTARIUSZ EWA SKALNY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 129/20152015-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJDYŁA2015-07-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-07-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-07-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-07-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 ZŁ.2015-07-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ.2015-07-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ.2015-07-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-07-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESTAURACJA BRONOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1228416602015-07-21 do dziś
4. Numer KRS0000459564 2015-07-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPRZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: RESTAURACJA BRONOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE (PREZES ZARZĄDU - PAWEŁ WOJDYŁA)2015-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESTAURACJA BRONOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1228416602015-07-21 do dziś
4. Numer KRS0000459564 2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-07-21 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-07-21 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-07-21 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-07-21 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.03.2017 okres OD 21.07.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
2data złożenia 13.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
3data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
4data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
5data złożenia 10.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-10 do dziś
6data złożenia 08.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.07.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów