INTELLIGENT LIGHT SYSTEMS EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000566746
Numer REGON: 361983170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[RDF/474842/23/349]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENT LIGHT SYSTEMS EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2015-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość CIESZYN ulica UL. KATOWICKA nr domu 55 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA 2015-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2015R., REPERTORIUM A NUMER 2864/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE PRZY ULICY DĄBROWSKIEGO 58/3, 41-500 CHORZÓW2015-07-09 do dziś
23.10.2017 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 2671/2017, NOTARIUSZ ANNA GILEWSKA-KOZUBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W SKOCZOWIE PRZY UL. KOŚCIELNEJ 1 - ZMIENIONO §6 UMOWY.2017-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUSKA2022-03-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ RYSZARD2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 98000,00 ZŁOTYCH2022-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDENKA2022-03-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ OTTON2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 97000,00 ZŁOTYCH2022-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIEDZKI2022-03-22 do dziś
2. ImionaJERZY MIECZYSŁAW2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały229 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 229.000,00 ZŁOTYCH2022-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSIECKI2022-03-22 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2022-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 76000,00 ZŁOTYCH2022-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHOWSKI2015-07-09 do dziś
2. ImionaDOMINIK2015-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRUSIECKI2015-07-09 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2015-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-07-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-07-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-07-09 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-07-09 do dziś
361 TELEKOMUNIKACJA2015-07-09 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-10-30 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-10-30 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-10-30 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-10-30 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-10-30 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2016 okres OD 12.06.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
4data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
5data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
6data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
7data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
8data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.06.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów