ASTORIA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000566616
Numer REGON: 361991465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-03-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/5927/16/732]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORIA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HUGONA KOŁŁĄTAJA nr domu 24 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-006 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.20152015-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATOV2015-07-09 do dziś
2. ImionaMYKOLA2015-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2015-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODVEZKO2015-07-09 do dziś
2. ImionaIULIIA2015-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2015-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7000,00 ZŁ2015-07-09 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATOV2015-07-09 do dziś
2. ImionaMYKOLA2015-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODVEZKO2015-07-09 do dziś
2. ImionaIULIIA2015-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-07-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2015-07-09 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-09 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów