HOST4BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000566570
Numer REGON: 362016680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/40386/22/313]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOST4BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 02-662 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.2015 R.2015-07-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.04.2016 R. REPERTORIUM A NR 1518/2016, NOTARIUSZ SZYMON KRZYSZCZUK UL. CHOPINA 5A LOK 3 W JEGO KANCELARII. ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2016-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTAKHOV2022-09-20 do dziś
2. ImionaPAVLO2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2022-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTAKHOVA2022-09-20 do dziś
2. ImionaTETIANA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2022-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTAKHOVA2022-09-20 do dziś
2. ImionaTETIANA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoASTAKHOV2022-09-20 do dziś
2. ImionaPAVLO2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-09-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-07-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-07-09 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-07-09 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-07-09 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-07-09 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-07-09 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-07-09 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-09 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-07-09 do dziś
926 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 09.07.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
3data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 25.05.2020 okres OD 31.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
7data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.07.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.07.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów