PEOPLEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000566469
Numer REGON: 362056201
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/19968/22/697]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPEOPLEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MŁYNARSKA nr domu 7 kod pocztowy 01-205 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.2015 R., NOTARIUSZ RAFAŁ KOKOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1177/20152015-07-15 do dziś
216.03.2022 R., NOTARIUSZ PAULINA PIOTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 295/2022, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2022-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGA CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458259982015-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000397793 2015-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2022-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSZYWAŁA2022-05-11 do dziś
2. ImionaDOMINIK GRZEGORZ2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2022-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁEK2022-05-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2022-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2022-05-11 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2022-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2015-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2022-05-11 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-07-15 do dziś
218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-07-15 do dziś
346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-07-15 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-07-15 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-07-15 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-07-15 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-07-15 do dziś
858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-07-15 do dziś
962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2017 okres OD 15.07.2015 DO 31.12.20152017-09-01 do dziś
2data złożenia 04.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-04 do dziś
3data złożenia 04.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
4data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-13 do dziś
5data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-13 do dziś
6data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-13 do dziś
7data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.07.2015 DO 31.12.20152017-09-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-04-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.07.2015 DO 31.12.20152017-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów