PHLEXGLOBAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000566439
Numer REGON: 361982288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-03
Sygnatura akt[RDF/236706/20/478]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPHLEXGLOBAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. POJEZIERSKA nr domu 90A kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2015 R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 929/2015, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.05.2015R. REP. A NR 1019/2015 PRZEZ W/W NOTAIUSZA.2015-07-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.02.2016R, REP.A NR 817/2016, ASESOR NOTARIALNY BARTŁOMIEJ JANICKI, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA §2 I §6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2016-03-07 do dziś
326 STYCZNIA 2017 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 393/2017, AGNIESZKA KACPRZYCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE: 1. ZMIENIONO § 10; 2. PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY.2017-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHLEXGLOBAL LIMITED2016-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2016-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMCNEILL2019-08-13 do dziś
2. ImionaJOHN2019-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARCZYK BIERNACKA2019-08-13 do dziś
2. ImionaKAMILA2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaVENESS2016-12-19 do dziś
2. ImionaJACQUELINE SUSAN2016-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaROY2016-03-07 do dziś
2. ImionaKAREN2016-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-07 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-03-07 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-07 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-07 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-03-07 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-03-07 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-03-07 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-03-07 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.02.2016 okres OD 11.05.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
2data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3data złożenia 05.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.05.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.05.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów