BUKOWA KNIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000566386
Numer REGON: 362026944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/8026/20/618]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWA KNIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina JODŁOWNIK miejscowość POGORZANY2015-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POGORZANY nr domu 167 kod pocztowy 34-623 poczta SZCZYRZYC kraj POLSKA 2015-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.2015 R., NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7126/20152015-07-08 do dziś
224.07.2015 R., REP. A NR 9591/2015 ZASTEPCA NOTARIALNY EWA KOCOŁ-BOCHENEK Z UPOWAŻNIENIA PIOTRA TOMASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 1 PKT.32015-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOIK2015-07-08 do dziś
2. ImionaURSZULA EWA2015-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ2015-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOIK2015-07-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2015-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ2015-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOIK2015-07-08 do dziś
2. ImionaURSZULA EWA2015-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGOIK2015-07-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2015-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-07-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-07-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2015-07-08 do dziś
210 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2015-07-08 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2015-07-08 do dziś
410 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2015-07-08 do dziś
510 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2015-07-08 do dziś
620 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2015-07-08 do dziś
720 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2015-07-08 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-07-08 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2016 okres OD 08.07.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
2data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
3data złożenia 29.12.2017 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.07.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.07.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-06-302020-06-30 do dziś