BOMARK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000566366
Numer REGON: 361983365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/6857/22/654]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMARK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2018-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. STALOWA nr domu 17 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2018-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2015 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, REP. A NR 4745/20152015-07-09 do dziś
229.03.2018 R. - REP.A NR 1987/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA DUKAT, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA ŁUKASZA NOWAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU - ZMIENIONO: §3; §17 UST.22018-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKA2015-07-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2015-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ2022-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKA2022-03-18 do dziś
2. ImionaBARBARA MARTA2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2022-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2018-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKI2015-07-09 do dziś
2. ImionaROBERT ZBIGNIEW2015-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2015-07-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-07-09 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2015-07-09 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-07-09 do dziś
446 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2015-07-09 do dziś
546 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-07-09 do dziś
646 35 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-07-09 do dziś
746 36 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2015-07-09 do dziś
846 39 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-07-09 do dziś
956 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 09.07.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
2data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
6data złożenia 22.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.07.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.07.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów