BUNKRY MAMERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000566292
Numer REGON: 361969394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/277946/21/319]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUNKRY MAMERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO nr domu 8F nr lokalu 16 kod pocztowy 80-462 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA 24.06.2015 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZ JOANNĄ MĘDRAŚ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. PNIEWSKIEGO 6/2, REP. A NR 599/20152015-07-07 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DN. 10.11.2020 ROKU, REP. A NR 947/2020. NOTARIUSZ JOANNA MĘDRAŚ. KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, PRZY UL. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO 6/2. ZMIANA §7.1. UMOWY SPÓŁKI, USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2020-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBAŃCZYK2015-07-07 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ŁUKASZ2015-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁOTYCH2015-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBAŃCZYK2015-07-07 do dziś
2. ImionaMONIKA2015-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁOTYCH2015-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2015-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBAŃCZYK2015-07-07 do dziś
2. ImionaMONIKA2015-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy191 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2020-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2020-12-08 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-07-07 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-07-07 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-07-07 do dziś
579 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-07 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2017 okres OD 07.07.2015 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
2data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
3data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
4data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
5data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.07.2015 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.07.2015 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów