HEW INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000566109
Numer REGON: 361988977
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-02-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/7747/22/303]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEW INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO nr domu 1/3 nr lokalu 307 kod pocztowy 00-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.20152015-07-07 do dziś
218.12.2017 R., REP. A NR 3275/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA PUSZKARSKA. ZMIANA § 3, § 6 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2018-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHAN2015-07-07 do dziś
2. ImionaABDUL2015-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 25 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2 500,002015-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAHEED2018-03-23 do dziś
2. ImionaNIGHAT2018-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2018-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHAN2019-02-13 do dziś
2. ImionaABDUL WAHEED2019-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSODUŁA2022-02-15 do dziś
2. ImionaANNA2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-02-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2015-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2015-07-07 do dziś
246 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-07-07 do dziś
346 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-07-07 do dziś
445 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-07 do dziś
546 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 01.01.20162018-03-23 do dziś
2data złożenia 12.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
3data złożenia 12.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
4data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
5data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 01.01.20162018-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 01.01.20162018-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów