DOCTRINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000565749
Numer REGON: 362035311
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-02-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6511/21/658]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTRINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 145 kod pocztowy 02-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2015 R., NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, UL. JANA PAWŁA II NR 9 LOK. 5, REP.A NR 3532/20152015-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCTRINA, IZOBRAŽEVANJE, D.O.O.2015-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2015-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-07-14 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-07-14 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-07-14 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-07-14 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-07-14 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-07-14 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-07-14 do dziś
864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-07-14 do dziś
964 91 Z LEASING FINANSOWY2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.12.2016 okres OD 22.06.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
2data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
3data złożenia 05.10.2018 okres OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
4data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
3OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.06.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
3OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - IGOR BARANOWSKI - NOTARIUSZ W LEGIONOWIE, REP. A NR 11134/2020, 30.10.20202021-02-19 do dziś
PUCKO2021-02-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2021-02-19 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiJURE2021-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoERJAVEC2021-02-19 do dziś
2. ImionaTOMAŽ2021-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - IGOR BARANOWSKI - NOTARIUSZ W LEGIONOWIE, REP. A NR 11134/2020, 30.10.20202021-02-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów