BONNIER BOOKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000565742
Numer REGON: 362289260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400823/22/145]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONNIER BOOKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FORTECZNA nr domu 1A kod pocztowy 01-540 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO:22.06.2015 R., REP. NR A 3321/2015, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ WALENDA DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 01-010 WARSZAWA, UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3.2015-08-19 do dziś
204.04.2016 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2128/2016, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ WALENDA DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA, ZMIENIONO: §6 UST.22016-05-09 do dziś
326.04.2022 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 4026/2022, NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY BRACKIEJ 18 LOK. 5 W WARSZAWIE, UCHYLONO TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2022-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600000,00 ZŁ2015-08-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONNIER BOOKS HOLDING AB2022-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600000,00 ZŁ2022-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego660000,00 ZŁ2022-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160000,00 ZŁ2022-05-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI REPREZENTACJI: (I) PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; (II) PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2022-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKI2015-08-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SŁAWOMIR2015-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-09 do dziś
247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-09 do dziś
347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-09 do dziś
447 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-09 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-05-09 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2016-05-09 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-05-09 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-05-09 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2016 okres OD 22.06.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
3data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
4data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
6data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
7data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.06.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów