MS-MOBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000565681
Numer REGON: 361923073
Numer NIP: 5783117553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-04-24
Sygnatura akt[RDF/597911/24/457]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMS-MOBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KARTUSKA nr domu 343 nr lokalu 22 kod pocztowy 80-125 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-05-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARCIN.SOKOL@ICLOUD.COM2018-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2015 R.2015-07-01 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.05.2016 R., REP. A NR 3206/2016, NOTARIUSZ KAROL ALEKSANDROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO: §2, §4 UMOWY SPÓŁKI.2016-12-13 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.04.2018 R, REP. A NR 1628/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA GUZIK-RUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE ZMIENIONO: §2 I §3 UMOWY SPÓŁKI2018-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKÓŁ2015-07-01 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2018-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKÓŁ2018-05-17 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2018-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKÓŁ2018-05-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKÓŁ2016-12-13 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2016-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-12-13 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-12-13 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-12-13 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-12-13 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-12-13 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-12-13 do dziś
761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2016-12-13 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2016 okres OD 30.06.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
2data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 31.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-31 do dziś
6data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
7data złożenia 19.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
8data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
9data złożenia 24.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.06.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-31 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.06.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów