TANK-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000565534
Numer REGON: 361916877
Numer NIP: 6050071318
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-12-05
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/8801/23/788]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KAZIMIERSKI gmina BEJSCE miejscowość SĘDZISZOWICE2015-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SĘDZISZOWICE nr domu 88 kod pocztowy 28-512 poczta BEJSCE kraj POLSKA 2015-07-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TANKCHEM.PL2016-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.2015 R., REP. A 2494/2015, NOTARIUSZ MATEUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PROSZOWICACH, SKWER BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JÓZEFA PAWŁOWSKIEGO 5.2015-07-01 do dziś
222.10.2015 R., REP. A 5152/2015, NOTARIUSZ MATEUSZ PAWEŁ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PROSZOWICACH, SKWER BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JÓZEFA PAWŁOWSKIEGO 5 - ZMIENIONO § 6.2016-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZELA2015-07-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD EDWARD2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2023-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2015-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZELA2023-12-05 do dziś
2. ImionaRYSZARD EDWARD2023-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-07-01 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-07-01 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-07-01 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-01 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-07-01 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-07-01 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-07-01 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-07-01 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.05.2016 okres OD 01.07.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
4data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
7data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
8data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów