APTEKA STANISŁAWA SŁAWIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000565376
Numer REGON: 060002802
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/540796/23/123]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060002802 NIP 56514464902015-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA STANISŁAWA SŁAWIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat WŁODAWSKI gmina WŁODAWA miejscowość WŁODAWA2015-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁODAWA ulica AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 22-200 poczta WŁODAWA kraj POLSKA 2015-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 CZERWCA 2015 R., NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 6212/2015.2015-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: APTEKA STANISŁAWA SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE (ADRES: ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 4, 22-200 WŁODAWA); REGON: 060002802, NIP: 5651446490, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000227254, W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: APTEKA STANISŁAWA SŁAWIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W TRYBIE ART. 562, ART. 563 K.S.H. W ZW. Z ART. 571 ORAZ W ZW. Z ART. 572 K.S.H. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW APTEKA STANISŁAWA SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE, Z DNIA 22 CZERWCA 2015 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GRZEGORZA BANDERSKIEGO, W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY WIENIAWSKIEJ 8/3, REPERTORIUM A NR 6208/2015.2015-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA STANISŁAWA SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA2015-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-07-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000227254 2015-07-01 do dziś
5. Numer REGON0600028022015-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKA2015-07-01 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1900 (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 190.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).2015-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2015-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2015-07-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ CZYNNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI DOKONYWANEJ W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNEJ.2015-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKA2015-07-01 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSŁAWIŃSKI2015-10-08 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2015-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-10-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-07-01 do dziś
223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2015-07-01 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-07-01 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-07-01 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-07-01 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-07-01 do dziś
759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-07-01 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-07-01 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.07.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
3data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
7data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
8data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów