DOBRE POMYSŁY „Ę” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000565156
Numer REGON: 362034754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-08-27
Sygnatura akt[RDF/235131/20/545]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE POMYSŁY „Ę” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.06.2015, REP. A NR 2970/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELENIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MARSZAŁKOWSKA 87 LOK. 123, 00-683 WARSZAWA.2015-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę”2015-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0174750002015-07-14 do dziś
4. Numer KRS0000084092 2015-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,- ZŁOTYCH2015-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000,00 ZŁ2015-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, TAKA OSOBA UPOWAŻNIONA JEST SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, ZASADY REPREZENTACJI SĄ NASTĘPUJĄCE: 1) PREZES ZARZĄDU SAMDOZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI; 2) POZOSTALI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.2015-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁEK GRACZYK2015-07-14 do dziś
2. ImionaMARTA JUSTYNA2015-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-14 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-07-14 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-07-14 do dziś
472 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-07-14 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2015-07-14 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-07-14 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-14 do dziś
885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2015-07-14 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.06.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
3data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów