BUS TRANS TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000565062
Numer REGON: 361898228
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/257817/20/925]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS TRANS TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MUNICYPALNA nr domu 45 kod pocztowy 02-281 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@OTOKARBUS.PL2016-12-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.OTOKARBUS.PL2016-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.2015, REP. A NR 1933/2015, NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2015-06-29 do dziś
228.07.2015 R., REP. A NR 2523/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, KRYSTYNA KĘDRA - NOTARIUSZ ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI - SPROSTOWANIE BŁĘDU RACHUNKOWEGO W § 7 I § 8 UMOWY2015-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2015-06-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH2016-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2015-06-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH2016-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2015-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2015-06-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2015-06-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2015-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2015-06-29 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-06-29 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-06-29 do dziś
445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-06-29 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-06-29 do dziś
645 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-06-29 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-06-29 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2016 okres OD 19.06.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
2data złożenia 21.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
3data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.06.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.06.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów